nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
NASZE REGIONALNE MINI EURO
CEL ZAWOD??W: - popularyzacja pi??ki no??nej w??r??d dzieci i m??odzie??y, - wy??onienie najzdolniejszych pi??karzy z rocznika 1994-1997, - promowanie wychowania poprzez sport oraz kszta??towanie zdrowego stylu ??ycia w??r??d dzieci i m??odzie??y ORGANIZATOR: - Stowarzyszenie Rozwoju i Demokracji Lokalnej Powiatu Kamiennog??rskiego "Nasz Region" TERMIN I MIEJSCE: 16 CZERWIEC 2012R. OD GODZINY 1000 BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KSI?DZA JANA TWARDOWSKIEGO WARUNKI UCZESTNICTWA: - uprawnieni do gry s? ch??opcy urodzeni w latach 1994-1997 - osoby niepe??noletnie mog? przyst?pi? do turnieju za zgod? rodzic??w lub opiekun??w prawnych ( odpowiedni formularz za???czono do regulaminu) - prawo startu maj? ch??opcy zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach sportowych -dru??yny graj? w sk??adach 6-osobowych (5+ bramkarz), dopuszcza si? udzia?? zawodnik??w rezerwowych - zg??oszenia do turnieju przyjmowane s? na p???? godziny przed rozpocz?ciem zawod??w SYSTEM GIER: - w zale??no??ci od ilo??ci ch?tnych zostanie ustalony tu?? przed rozpocz?ciem zawod??w w porozumieniu z kapitanami dru??yn - zmiany hokejowe - wymagane jest posiadanie przez uczestnik??w zawod??w odpowiedniego obuwia przystosowanego do gry na sztucznej trawie NAGRODY: - dwie indywidualne ( najlepszy strzelec oraz najlepszy bramkarz) oraz nagroda zespo??owa dla zwyci?zcy turnieju funduje organizator INFORMACJE DODATKOWE: - uczestnicy bior? udzia?? w zawodach na w??asn? odpowiedzialno??? - uczestnicy turnieju otrzymaj? napoje ch??odz?ce oraz pocz?stunek - organizator nie ponosi odpowiedzialno??ci za rzeczy zaginione i wypadki powsta??e w trakcie trwania turnieju.
Więcej artykułów