nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Akcja Amnesty International w Kam-G??rze

Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY z Kamiennej Góry przy???czy??a si? do akcji Amnesty International. 361 listów to efekt pi?knej pracy - GRATULUJEMY Pani Prezes Józefie Dowlaszewicz i ca??ej zaanga??owanej w dobrej sprawie ekipie.

Czym jest Maraton Pisania Listów?

W dniach 14-15 grudnia,  w oko??o 200 miejscach w ca??ej Polsce, odb?dzie si? XIV Maraton Pisania Listów Amnesty International.

W czasie Maratonu przez 24 godziny pisane s? r?cznie listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup osób, których prawa zosta??y z??amane. W ca??ym kraju piszemy w weekend 14-15 grudnia, a w szko??ach tak??e w tygodniu poprzedzaj?cym. List mo??e napisa? ka??da osoba, która chce wyrazi? swój indywidualny sprzeciw wobec ??amania praw cz??owieka.

Co roku dzi?ki Maratonowi Pisania Listów udaje nam si? realnie wp??yn?? na popraw? sytuacji kilku b?d?? kilkunastu osób, których prawa cz??owieka zosta??y z??amane. Listy pisane ludzi na ca??ym ??wiecie s? naprawd? skuteczne. Wiele osób bior?cych udzia?? w Maratonie otrzymuje odpowied?? na swoje listy, a osoby, które dzi?ki tym listom zosta??y uwolnione przyznaj?, ??e dodawa??y im one otuchy i pocieszenia. Nasze listy solidarno??ci okazuj? si? cz?sto ostatni? nadziej? dla prze??ladowanych i wi?zionych. Dlatego co roku organizujemy Maraton Pisania Listów, a przez ca??y rok dzia??amy w ramach Pilnych Akcji.

Na wspólne pisanie spotykamy si? zawsze w weekend najbli??ej 10 grudnia. Data ta jest rocznic? uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Cz??owieka - najwa??niejszego dokumentu sankcjonuj?cego prawa podstawowe. Pisanie listów rozpoczynamy o godz. 12:00 w sobot? i kontynuujemy przez 24 godziny, gdzieniegdzie z krótk? nocn? przerw?.

Idea Maratonu narodzi??a si? w warszawskiej grupie lokalnej Amnesty International w 2001 r.
Z czasem Maraton sta?? si? akcj? ogólno??wiatow?, organizowan? w licznych pa??stwach Europy Zachodniej, USA, a nawet w Nowej Zelandii i na Bermudach. Dzi?? Maraton uwa??any jest za istotny wk??ad Polski w globaln? ??wiadomo??? Amnesty International.

Z roku na rok coraz wi?cej osób anga??uje si? w organizacj? Maratonu Pisania Listów.

W ubieg??ym roku, w ponad 200 miejscach w ca??ej Polsce, wspólnie napisali??my 182 197 listów, które pomog??y wielu osobom. Dzi?ki zaanga??owaniu aktywistów i aktywistek z ca??ego ??wiata powsta??o ponad 1,5 miliona apeli! Do???cz do nas tak??e w tym roku. Twój list ma znaczenie.

Więcej artykułów