nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Petycja do Rz?du RP dot. S3

Kamienna Góra, 16 grudnia 2013r.

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

 

 10 grudnia 2013 r., na posiedzeniu rz?du, zapad??a – niestety - ostateczna decyzja o wykre??leniu  odcinka S3 Legnica – Lubawka z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

W zamian za to dodano do listy zada?? inwestycyjnych budow? drogi ekspresowej S2 - wschodniego odcinka po??udniowej obwodnicy Warszawy.

Przypiecz?towane zosta??y w ten sposób Pana wcze??niejsze zapowiedzi,  którymi  kosztem szansy na rozwój naszego regionu, przed referendum, wspar??  Pan swoj?  partyjn? kole??ank? - Hann? Gronkiewicz Waltz.

Panie Premierze, nie po raz pierwszy dobro wspólne przegra??o z krótkowzrocznymi interesami Platformy Obywatelskiej. Prezydent Warszawy na rok ocali??a swoje stanowisko, a du??y region Dolnego ?l?ska straci?? szans? rozwoju na lata.

Szczególnie odczuje to nasz powiat - powiat kamiennogórski, który cierpi na  drastyczne bezrobocie, a m??odzi ludzie masowo emigruj? z braku jakichkolwiek perspektyw ??yciowych. Zaniechanie realizacji inwestycji S3 na odcinku Legnica – Lubawka  to dalsza marginalizacja powiatu i pogorszenie sytuacji ??yciowej mieszka??ców.

Podkre??li? pragniemy, ??e ta skandaliczna decyzja  niesie za sob?  tak??e szereg fatalnych skutków dla ca??ego kraju. Kompletna droga S3  by??aby przecie?? wa??nym elementem systemu komunikacyjnego pa??stwa daj?cym gwarancj? rozwoju ca??ej zachodniej Polski.

 

Bezpo??rednio trac? na tym wszystkie podmioty gospodarcze, dla których ta strategiczna inwestycja mia??a sta? si? impulsem  do tworzenia nowych miejsc pracy. Trac? równie?? wp??ywy do bud??etu samorz?dy lokalne, dla których dochody z tytu??u podatków s? wa??nym ??ród??em dochodów.

 

Trasa S3 mia??a by? po???czeniem Polski z po??udniem Europy zrealizowanym  wed??ug standardów technicznych dla tej klasy drogi.

Jak d??ugo Polacy przekraczaj?cy po??udniow? granic? b?d? si? wstydzi? tego co widz? po przyje??dzie do Polski? Kiedy b?dziemy mogli powiedzie? mieszka??com: rz?d obieca?? realizacj? budowy S3 i dotrzyma?? s??owa. Kiedy?

 

Kolejne przek??adanie terminu realizacji  nie buduje wiarygodno??ci Rz?du.

 

Panie Premierze, okazuje si? po raz kolejny, ??e  dla Pana i Pa??skiego  rz?du nie liczy si? dobro Polski i Polaków.  Nic nie znacz? protesty mieszka??ców, sprzeciwy  rad  gmin, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Dlatego wyra??amy oburzenie t? skandaliczn? i krzywdz?c? decyzj?!

 

Stanowczo przeciwko niej protestujemy  i domagamy si? natychmiastowego przywrócenia drogi S3 do aktualnego  programu budowy dróg.

 

 

Pose?? na Sejm RP /-/ Marzena Macha??ek

Prezes Stowarzyszenia „NASZ REGION” /-/ Tadeusz Rycharski

Cz??onek Zarz?du Powiatu Kamiennogórskiego /-/ Jaros??aw G?borys

 

Więcej artykułów