nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Nowy klub siatk??wki

Stowarzyszenie NASZ REGION z inicjatywy Pana Witolda Zdrojewskiego - trenera I klasy, utworzy??o Klub Sportowy "SUDETY-BIS" w Kamiennej Górze. Aktualnie prowadzimy nabór m??odzików [ch??opcy: V i VI klasy szko??y podstawowej oraz I klasy gimnazjum] do nauki i gry pi??ki siatkowej. Gwarantujemy profesjonaln? opiek? trenersk? oraz atrakcyjn? form? sp?dzania wolnego czasu. Nasz? ambicj? jest przygotowanie zawodników pi??ki siatkowej, którzy w przysz??o??ci b?d? dum? Naszego Regionu. Ch?tnych zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne w SP Nr 2 w Kamiennej Górze [ulica Jeleniogórska] 9 stycznia 2014r. o godz. 17:00. Z A P R A S Z A M Y

Więcej artykułów