nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
70 Rocznica Powstania Warszawskiego - Kamienna G??ra 2014

Kamienna Góra. Punkt 17:00. Rozlega si? g??os syren. Czerwone race i stoj?cy przechodnie w zadumie i zachwycie. W taki sposób oddali??my cze??? POWTA??COM WARSZAWSKIM w naszym mie??cie. Bardzo buduj?ce i wzruszaj?ce. M??odzi ludzie pami?taj?cy o przes??aniu , które przy??wieca??o cz?sto im rówie??nikom 1 sierpnia 1944 roku. Dzisiaj w 70 rocznic? Powstania, jeden z jego uczestników – dowódca Armii Krajowej powiedzia??, ??e najwa??niejsz? ide? Powstania by??y WARTO?CI, za które oddawali ??ycie. Te warto??ci to wyzwolenie spod okupacji niemieckiej i protest przeciwko komunizowaniu Polski.
Stowarzyszenie Nasz Region, Kamiennogórskie Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne i kamienno-górscy Kibice Klubu Górnik-Wa??brzych zadbali o przewo??anie pami?ci o BOHATERACH POWSTANIA. By??o jak w innych miastach w Polsce – ??wi?tecznie i uroczy??cie. Dzi?kuj? Kamilowi Szopie, ?ukaszowi Szumi??skiemu, Rafa??owi Czernidze oraz wszystkim organizacjom i osobom, które zaanga??owa??y si? w to WYDARZENIE.

Opinie o wydarzeniu:

"To by?? wspania??y dzie?? !
Pokazali??my ??e w Kamiennej s? prawdziwi Patrioci ! Oddali??my ho??d w bardzo dobrym stylu ! Podzi?kowania ludzi których przodkowie gin?li podczas Powstania oraz ciep??e s??owa s? bezcenne ! Bluzgi, obelgi anonimowych internetowych napinaczy tylko nas ??miesz?, ludzie którzy nie zrobili nic by uczci? ten jak??e wyj?tkowy dzie?? a maj? du??o do powiedzenia s? zerem..
Dzi?kuje wszystkim obecnym tego dnia !
CZE?? I CHWA?A BOHATEROM !!!"
 
 "Podoba??o si? i mieszka??com Kamiennej Góry, podesz??a do mnie kobieta, mieszkanka Kamiennej Góry której dwóch wujków zgin???o w Powstaniu i ze ??zami w oczach opowiada??a mi o tym i mówi??a ??e pierwszy raz w Kamiennej kto?? zorganizowa?? co?? hucznego by oddac ho??d Powsta??com..."
 
"Jak wa??ne jest to, co my sobie my??limy dzi?? o Powstaniu, siedz?c wygodnie na kanapie? Tysi?ce ludzi (od dzieci po starców) 70 lat temu, chwyci??o za bro??, aby sprzeciwi? si? niewolnictwu jakiemu byli poddawani, przez lata, pod okupacj? NIEMIECK?! Jak bardzo dzi?? znamy to paskudne uczucie terroru i upokorzenia, które towarzyszy??o wówczas im na co dzie??? Czy spory, czy kto??, aby zasadnie wyda?? rozkaz do powstania, po tych wszystkich latach ma umniejsza? po??wi?cenie tej rzeszy wspania??ych naszych pobratymców, warszawiaków? Tych ludzi wolnych o wielkim patriotycznym sercu oraz tych co b?d?c POLAKAMI nie zas??u??yli na ??mier? m?cze??sk? na ulicach i piwnicach p??on?cego miasta! cdn."
 
 
Cytat roku:
Godzina "W" w Kamiennej Górze

"... niby Kamienna Góra, co nie, a jak to zorganizowali fajnie. Taka wiocha a patrz jak zaje...??cie"

 

Więcej artykułów