nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
MIKO?AJKOWY TURNIEJ PI?KI SIATKOWEJ
Miko??ajkowego Turnieju Pi??ki Siatkowej ?MOCNE GRANIE W NASZYM REGIONIE +35? I. Cel: 1. Popularyzacja gry w pi??k? siatkow?. 2. Popularyzacja zdrowej ?? sportowej rywalizacji. 3. Propagowanie aktywnych form sp?dzania czasu wolnego. II. Organizator: 1. Stowarzyszenie Rozwoju i Demokracji Lokalnej Powiatu Kamiennog??rskiego ?Nasz Region? ul. Cicha 1, 58-400 Kamienna G??ra, tel. 602 55 32 97, email:mucwicki@region.org.pl III. Termin i miejsce: 1. 01-12-2012 r. ?? Hala sportowa Szko??y Podstawowej nr 2 w Kamiennej G??rze. 2. Rozpocz?cie turnieju ?? godz. 9:00. IV. Uczestnictwo: 1. Prawo startu maj? dru??yny zorganizowane (max. 4 os.) bez wzgl?du na p??e?. 2. Warunkiem uczestnictwa jest z??o??enie do przedstawiciela wype??nionej karty zg??oszeniowej (za???cznik nr 1). 3. W turnieju nie mog? bra? udzia?? zawodnicy zarejestrowani w Polskim Zwi?zku Pi??ki Siatkowej. 4. W przypadku wyst?pienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, dru??yna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem. 5. Uczestnikiem turnieju mog? by? jedynie osoby powy??ej 35 roku ??ycia. 6. Organizator mo??e dopu??ci? inne osoby do udzia??u w turnieju po wcze??niejszym uzgodnieniu. Dodatkowe informacje w regulaminie turnieju.
Więcej artykułów