nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Brygada ?wi?tokrzyska 2014 Krzesz??w

 

Emocja zwi?zane z organizacj? pierwszej edycji rajdu rowerowego szlakiem Brygady ?wi?tokrzyskiej NSZ powoli opadaj?, nogi po przejechaniu ponad 550 km przestaj? bole?, a dyski twarde naszych komputerów zape??niaj? si? kolejnymi materia??ami dokumentuj?cymi przebieg Projektu. To jednoznaczny sygna??, ??e pora na pierwsze podsumowania naszej tegorocznej inicjatywy:)

Przede wszystkim chcieliby??my gor?co podzi?kowa? wszystkim, bez których Projekt Brygada nie mia??by szans zaistnie? w takim kszta??cie w jakim go ogl?dacie. Przede wszystkim nale??? si? one w??adzom Dolno??l?skiego Okr?gu Zwi?zku ??o??nierzy Narodowych Si?? Zbrojnych w osobie Karola Wilka, który urzeczywistni?? nasze marzenie o udziale kombatantów na finale naszego rajdu. Czujemy si? zaszczyceni, ??e mogli??my osobi??cie pozna? ??o??nierzy jednostki, której histori? chcemy Wam przybli??y? oraz dumni, ??e za po??rednictwem naszego Projektu tak? okazj? zyskali tak??e jego uczestnicy. U??ciski d??oni i chwila rozmowy z Panami mec. Zbigniewem Bozna??skim, Stanis??awem ??urowskim, Januszem S??oci??skim czy prof. Marianem Rutkowskim z pewno??ci? na zawsze ju?? pozostan? w naszej pami?ci jako jeden z najwa??niejszych momentów naszej inicjatywy.

Serdeczne podzi?kowania i Bóg zap??a? kierujemy tak??e do kustosza Sanktuarium Matki Bo??ej ?askawej w Krzeszowie ks. pra??. Mariana Kopko, który nie tylko umo??liwi?? odprawienie uroczystej Mszy ??w. w intencji ??o??nierzy Narodowych Si?? Zbrojnych, ale i s??u??y?? nieocenion? pomoc? organizacyjn?, a tak??e duchow?.

Dos??ownie oz??oci? powinni??my Dyrektor Gminnego O??rodka Kultury w Krzeszowie, pani? Alicj? Bielak, bez której organizacja fina??u po prostu nie by??aby mo??liwa. Opieka nad naszymi go??ci specjalnymi oraz cz??onkami zespo??u "Z??oty Wiek" czy udost?pnienie sali na wyk??ad pana Leszka ??ebrowskiego to tylko przys??owiowy wierzcho??ek góry lodowej zaanga??owania pani Alicji w nasz Projekt, bo by??o tego znacznie, znacznie wi?cej.

Dzi?kujemy tak??e panu Tadeuszowi Rycharskiemu, wicestaro??cie kamiennogórskiemu oraz prezesowi Stowarzyszenia Nasz Region za nieocenion? pomoc organizacyjn? i wsparcie jakie okazywa?? nam od samego pocz?tku planowania naszej inicjatywy. Tak??e ostatni punkt programu krzeszowskiego fina??u, a wi?c wieczór z piosenk? partyzanck? nie by??by mo??liwy do zrealizowania gdyby nie Jego zaanga??owanie oraz go??cinno??? gospodarzy Ober??y Wrzosowisko w Krzeszówku, Pa??stwa Boche??skich.

Gor?ce podzi?kowania sk??adamy tak??e na r?ce pana Eugeniusza Gosiewskiego i wszystkich wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen, którzy od pocz?tku partnerowali naszej inicjatywie i pomogli wszystko przygotowa?. Wielkie do??wiadczenie oraz profesjonalizm dzia??a??, którymi nas wsparli zas??uguje na najwi?ksze uznanie i wdzi?czno???.

Dzi?kujemy równie?? panu Leszkowi ??ebrowskiemu za przyj?cie zaproszenia i przeprowadzenie dwóch arcyciekawych wyk??adów po??wi?conych tematowi ??o??nierzy i historii Brygady ?wi?tokrzyskiej NSZ.

Chcieliby??my podzi?kowa? tak??e wszystkim naszym partnerom w Projekcie Brygada - Grupie Rekonstrukcji Historycznej "Zachodni Szaniec", Kamiennogórskiemu Stowarzyszeniu Historyczno-Kulturalnemu, Fundacji Wolno??? i Demokracja, Grupie Ksi?gar?? Niezale??nych Polskie Ksi?garnie, firmie cateringowej Askonkret Catering, Hotelowi "Karkonosze" w Kamiennej Górze, Marce odzie??y patriotycznej Surge Polonia, inicjatywie Polski ?lad, grupie Narodowy Wa??brzych, Zwi?zkowi Strzeleckiemu Rzeczpospolitej Polskiej.

Panu Markowi Sowie, marsza??kowi województwa ma??opolskiego, portalowi historia.org.pl oraz telewizji kamiennogórskiej dzi?kujemy z kolei za obj?cie naszej inicjatywy patronatami.

W ko??cu last but not least dzi?kujemy wszystkim uczestnikom rajdu szlakiem Brygady ?wi?tokrzyskiej NSZ, którzy byli na tyle odwa??ni aby wzi?? udzia?? w tym nowym Projekcie. Maksymilian Prus, Rafa?? Lewandowski, Jan Walczak, Ireneusz i Pawe?? Panek, Dariusz Kupczyk, Grzegorz Marusiak i Przemys??aw Mandela - Wielki Szacun dla Was ch??opaki.

A my, po krótkim odpoczynku wracamy do pracy. Najwy??sza pora rozpocz?? przygotowania do drugiej edycji Projektu Brygada. Przed nami kolejny rok ci???kiej, ale daj?cej olbrzymi? satysfakcj? pracy!

Z ??o??nierskim pozdrowieniem,
Koordynatorzy Projektu Brygada.

Więcej artykułów