nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
30-lecie kap??a??stwa bp Santa Cruz

 

       Ekscelencjo, Ksi???? Biskupie Stanis??awie,

       Drogi Jubilacie!

  Prosz? pozwoli?, ??e w taki sposób zwróc? si? do Ksi?dza Biskupa Santa Cruz - naszego rodaka, wcze??niej mieszka??ca powiatu kamiennogórskiego.

             30 lat temu dokona?? Ksi?dz Biskup wspania??ego wyboru uzale??niaj?c swoje szcz???cie od poznania Boga.

            Z tego wyboru cieszymy si? równie?? i my.

Jest Ksi?dz Biskup  na co dzie?? z mieszka??cami Boliwii sprawuj?c pos??ug? kap??a??sk? i z nami w najbardziej podnios??ych momentach naszego ??ycia.

            Swoj? prac? w??ród ludzi sta?? si? Ksi?dz biskup autorytetem dla wielu.

                          Szanowny Jubilacie !

Dzisiejsza uroczysto???  u??wiadamia nam wszystkim jak wielkie znaczenie dla naszej spo??eczno??ci lokalnej mia??a Ksi?dza Biskupa wcze??niejsza decyzja.

            Ksi?dza Jubileusz, a tym samym nasz staje si? jeszcze bardziej zrozumia??y poprzez pryzmat kanonizacji  Ojca ?wi?tego Jana Paw??a II.

Widzimy jak wielki udzia?? w budowaniu podstawowych warto??ci cz??owieka ma Ko??ció??.

Za budowanie naszego Ko??cio??a Lokalnego w tym szczególnym dniu serdecznie dzi?kujemy.

 Szanowny Ksi???e Jubilacie !

Prosz? przyj?? od mieszka??ców naszego regionu ??yczenia wielu ??ask bo??ych 
w ??yciu kap??a??skim  i osobistym.

??yczymy Ksi?dzu Biskupowi, aby Matka Boska ?askawa towarzyszy??a mu
w ka??dym dniu jego pos??ugi biskupiej w dalekiej Boliwii, ??eby s??owa ??w. Maksymiliana Kolbe, które przyj??? za swoje motto : "Sólo el amor crea" - TYLKO MI?O?? JEST TWÓRCZA, sta??y si? równie?? naszym udzia??em.

W tak uroczystym dniu, w imieniu ca??ej kamiennogórskiej spo??eczno??ci, sk??adam Czcigodnemu Ksi?dzu Jubilatowi z serca p??yn?ce, ??yczenia zdrowia oraz si?? na dalsz?, równie wspania??? kontynuacj? Dzie??a Bo??ego.

/-/ Tadeusz Rycharski

 

 

 

 

 

 


Więcej artykułów