nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
BISKUP SANTA CRUZ W KAMIENNEJ G??RZE
Jeszcze w miesi?cu lipcu planujemy spotkanie naszego Stowarzyszenia z Ks. Biskupem Stanis??awem Dowlaszewiczem. O szczeg????ach b?dziemy informowali na bie???co. Sakr? biskupi? przyj??? 13 marca 2001 roku. Jego zawo??aniem s? s??owa ??w. Maksymiliana Kolbego: "S??lo el amor crea" - Tylko mi??o??? jest tw??rcza. Jest biskupem boliwijskiej diecezji Santa Cruz. Stanis??aw Dowlaszewicz urodzi?? si? 20 sierpnia 1957 r. w Podedworcach ko??o Grodna (obecnie Bia??oru??). Kiedy mia?? 2 lata, z rodzicami w ramach repatriacji przyby?? do Polski. Po sko??czeniu gimnazjum wst?pi?? w Krakowie do zakonu franciszkan??w (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych). Tam, 2 czerwca 1984 roku otrzyma?? ??wi?cenia kap??a??skie. Przed wyjazdem na misje pracowa?? w kilku klasztorach prowincji krakowskiej. Do Boliwii przyby?? w listopadzie 1986 roku. By?? proboszczem w parafii Nuestra Se??ora de las Mercedes w Montero, le???cym w departamencie Santa Cruz. By?? sekretarzem franciszka??skiej Kustodii boliwijskiej. 14 lat by?? kapelanem wojskowym. Pi?? lat pe??ni?? obowi?zki wikariusza diecezjalnego w p????nocnej cz???ci archidiecezji Santa Cruz. 13 marca 2001 roku przyj??? sakr? biskupi? w bazylice katedralnej ??w. Wawrzy??ca w Santa Cruz. G????wnym konsekratorem by?? redemptorysta kard. Julio Terrazas Sandoval. Jego mottem s? s??owa ??w. Maksymiliana Kolbego: "S??lo el amor crea" - Tylko mi??o??? jest tw??rcza. Jest biskupem tytularnym Tigimma i biskupem pomocniczym archidiecezji Santa Cruz.
Więcej artykułów