nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
CNTENDER - Klub Sprtowy Sztuk Walki w Kamiennej G??rze

Sowarzyszenie NASZ REGION w Kamiennej Górze utworzy??o Klub Sportowy Szuk Walki CONTENDER. Inicjatorem i zarazem instruktorm jest PAWE? OLEKSY. 

O Klubie ju?? w prasie - RTI: "W pi?tek 16 sierpnia w Kamiennej Górze przy ulicy ?ciegiennego 1 odby??a si? pierwszy nieoficjalny trening nowo powsta??ego klubu sportów walki Contender. Zosta?? on za??o??ony przez kamiennogórzanina Paw??a Oleksego, który jednocze??nie pe??ni funkcj? trenera przy wspó??udziale Stowarzyszenia Nasz Region.

Pomys??odawca ma wieloletnie do??wiadczenie w MMA, boksie i boksie tajskim. Trenowa?? m.in. w: Rio Grappling Jelenia Góra, Rio Grappling Wroc??aw, Puncher Wroc??aw czy Nastula Team. W pi?tkowym treningu wzi???o udzia?? 28 osób z Kamiennej Góry i Lubawki. Zaj?cia prowadzi?? Pawe?? Oleksy. Pomagali mu Micha?? Golasi??ski i Arek Maziakowski, którzy za sob? maj? równie?? zawodowe walki w MMA. Trening trwa?? ok. 1,5 godziny, a si??acze wylali rzek? potu.
Ch?tni mog? si? kontaktowa? z trenerem pod numerem telefonu 667-884-763. Zaj?cia odbywa? si? b?d?: w poniedzia??ki i ??rody o godzinie 18:00, natomiast we wtorki, czwartki i pi?tki od godziny 19:00."

Więcej artykułów