nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Airsoft Kamienna G??ra

Trwaj? prace zwi?zane z otwarciem klubu sportowego Airsoft w Kamiennej Górze. Klub powstaje przy du??ym zaanga??owaniu MARIUSZA MU?WICKIEGO  oraz m??odych ludzi, których pasj? jest historia or???a i sport.

Airsoft – gra zespo??owa wykorzystuj?ca pneumatyczne elektryczne, gazowe i spr???ynowe repliki broni palnej strzelaj?ce plastikowymi kulkami o kalibrze 6

Podstawowym celem w grze jest trafienie przeciwnika plastikow?, najcz???ciej nie powoduj?c? obra??e??, kulk?. Scenariusze gry zazwyczaj na??laduj? fikcyjne, b?d?? historyczne dzia??ania wojenne, policyjne lub potyczki oddzia??ów paramilitarnych. W czasie rozgrywki obowi?zuje zestaw zasad bezpiecze??stwa spisanych w tzw. prawie ASG[1]. Najwa??niejsz? z nich jest obowi?zek u??ywania okularów ochronnych. Ustalenia szczegó??owe odno??nie zasad trafienia, czasu powrotu do gry, warunków zwyci?stwa itp. zale??? od typu rozgrywki. W czasie rozgrywki gracze stosuj? taktyki przypominaj?ce taktyk? wojskow?, jednak dostosowane do specyfiki replik jak zasi?g czy nieprzebijalno??? zas??on[2].

Więcej artykułów