nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Jubileusz biskup??w legnickich

14 wrze??nia uczestniczy??em w uroczysto??ciach Jubileuszu 60-lecia ??wi?ce?? prezbiteratu pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka oraz 50-lecia ??wi?ce?? prezbiteratu biskupa Stefana Cichego. Jubileusz odby?? si? w legnickiej Katedrze. W??ród zaproszonych go??ci by?? Nucjusz Apostolski, Prymas Polski, w??adze pa??stowe i samorz?dowe.

Więcej artykułów