nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Bardo-wirtuozi muzyki organowej

Wyj?tkowa uroczysto??? inauguracji zrewitalizowanych barokowych organów, która odby??a si? dzisiaj tj. 21 wrze??nia 2013 roku w Bazylice Mniejszej pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie. W trakcie uroczysto??ci zostali docenieni wirtuozi muzyki organowej w obecno??ci Marsza??ka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrza Barda. W trakcie Mszy odby?? si? koncert organowy najlepszych organistów z Polski, Czech i Niemiec.

Bardzkie organy zbudowa?? w latach 1755-1759 F. Eberhard z Wroc??awia. Licz? one 50 g??osów (3567 piszcza??ek). Mo??na je ??mia??o zaliczy? do najokazalszych instrumentów z epoki schy??kowego baroku na Dolnym ?l?sku. Ze wzgl?du na struktur? wewn?trzn?, wielko??? oraz unikatowy wystrój zewn?trzny, s? instrumentem wyj?tkowo cennym, zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. Rokokow?, pi?kn? dekoracj? bardzkich organów wykona?? znakomity snycerz H. Hartmann.
Organy bardzo przypominaj? nasze z Krzeszowa.

 

Więcej artykułów