nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Nasz udzia?? w Dolno??l?skiej Federacji Organizacji Pozarz?dowych

Od 21 do 23 listopada br Stowarzyszenie Nasz Region wspólnie z Fundacj? SERAFINY, które reprezentowa??a Prezes Józefa Dowlaszewicz aktywnie uczestniczyli w Walnym Zebraniu Dolno??l?skiej Federacji Organizacji Pozarz?dowych w Jedlinie Zdrój. Przedmiotem prac by??o przygotowywanie Strategii Rozwoju Federacji oraz spotkanie dotycz?ce konsultacji spo??ecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno??l?skiego 2014-2020 oraz Dolno??l?skiej Strategii Integracji Spo??ecznej na lata 2014-2020 - to wszystko zorganizowane przez Dolno??l?sk? Federacj? Organizacji Pozarz?dowych.

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno??l?skiego 2014-2020 odby??y si? z udzia??em dr Jerzego Tutaja - Cz??onka Zarz?du Województwa Dolno??l?skiego.
Natomiast konsultacje Dolno??l?skiej Strategii Integracji Spo??ecznej na lata 2014-2020 odby??y si? z udzia??em Pana Piotra Klaga - Dyrektora Dolno??l?skiego O??rodka Polityki Spo??ecznej. DZI?KUJEMY Pani Józefie Dowlaszewicz za wk??ad pracy i aktywny udzia?? w spotkaniu. Tadeusz Rycharski

 

Więcej artykułów