nasz regionSTOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
3 XII - Mi?dzynarodowy Dzie?? Os??b Niepe??nosprawnych

Mi?dzynarodowy Dzie?? Osób Niepe??nosprawnych to ??wi?to obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.

Ide? tego Mi?dzynarodowego Dnia jest przybli??enie spo??ecze??stwu problemów osób niepe??nosprawnych.
Do tej licznej grupy nale??? ludzie nam bliscy – cz??onkowie rodzin, przyjaciele i s?siedzi. Niesprawno??? fizyczna, umys??owa i sensoryczna dotyka oko??o 10% ludno??ci ??wiata.
Osoby niepe??nosprawne wykazuj? si? ogromn? odwag? i zaradno??ci?. S??ysz?c o sukcesach tych, którym uda??o si? wznie??? ponad w??asne ograniczenia i wiele osi?gn??, nie powinni??my zapomina? o trudno??ciach, z jakimi zmagaj? si? niepe??nosprawni ??yj?cy w trudnych warunkach. S? oni cz?sto pozbawieni praw, przywilejów i mo??liwo??ci dost?pnych dla pe??nosprawnych cz??onków spo??ecze??stwa.

 

 

Więcej artykułów